Ing. Miroslav merda

Soudn znalec a certifikovan odhadce majetku

Znaleck posudky a odhady v oborech:

  • Ekonomika, odvtv ceny a odhady se specializac oceovn nemovitost
  • Stavebnictv, odvtv stavby obytn, stavby prmyslov
  • Oceovn nemovitost obvyklou cenou
Adresa :
Mrkvikova 1362/15,
163 00 Praha-epy
Telefon :
+420 222 945 731
Mobil :
+420 602 455 109
Email :
miroslav.smerda@gmail.com
drzisoft 2011